ZESPÓŁ SZKÓŁ 

w Świlczy


Powrót

2011 / 2012

DZIEŃ DZIECKA I SPORTU

26 maja - DZIEŃ MATKI


"JA TO UMIEM, JA TO WIEM!"

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

W finale X Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego
dla Uczniów Szkół Podstawowych „Młody Matematyk
DOMINIK ZIEMIŃSKI
z klasy szóstej został laureatem I miejsca
zdobywając maksymalną liczbę punktów.
GRATULUJEMY DOMINIKOWI!

egz_humEg_hist

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

dyplomDZ

DOMINIK ZIEMIŃSKI
z klasy szóstej został laureatem I miejsca

olimpiady przedmiotowej z matematyki "OLIMPUS"


Zobacz! - pokaz węży w naszej szkole

ZABAWA KARNAWAŁOWA KLAS I - IV

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZEJ SZKOLE

WOŚP W NASZEJ SZKOLE

SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Nowe! Nowy_numerKliknij na logo!

MIKOŁAJKI

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Strona konkursu
Nasza szkoła bierze udział w konkursie:
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa naszej szkoły i naszych uczniów.


GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
w klasach I - III

Od września .2011 r. wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie rozpoczynają realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkól podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2012  roku.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów szkół podstawowych w Gminie Świlcza poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych i doposażenie bazy szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

    We wszystkich szkołach w klasach I –III zostaną zorganizowane następujące zajęcia:

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem  nauk matematyczno-przyrodniczych.